Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: Op alle verkopen via Witteveen.store zijn de volgende leverings- en betalingsconditie van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling stemt u hiermee in.

1.2 Onderneming: Witteveen.store is een handelsnaam van Witteveen Menstore Arnhem en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door middel van een webshop aanbiedt aan consumenten.

1.3 Consument: Een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

1.4 Overeenkomst; Een overeenkomst op afstand tussen de consument en Witteveen Menstore Arnhem.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Klein Kleding en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle bestellingen, aanbiedingen, en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Witteveen.Store zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 De algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden niet door Witteveen Menstore erkend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Witteveen Menstore. Witteveen Menstore is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt. 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Witteveen Menstore behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief btw. Eventuele verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. 

4.3 Witteveen Menstore kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn door bijvoorbeeld druk- of invoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: Betalingen

5.1 Betaling geschiedt te allen tijde geheel vooraf.

5.2 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals vermeld onderaan de website. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere betalings- en/of bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten. 

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument, zijn de vorderingen van Witteveen Menstore onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 6: Leveringen

6.1 Alle aangeboden artikelen uit de webshop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

6.2 Witteveen Menstore streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Via PostNL gaat de levering naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. 

6.3 Als de genoemde levertijd niet wordt gehaald, heeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6.4 De bestelling moet uiterlijk na 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk is om de bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover geïnformeerd en heeft de consument het recht de bestellingen te annuleren zonder bijkomstige kosten. Dit geldt niet als er onderling een andere leveringstermijn is afgesproken.

6.5 Het is toegestaan in gedeelten te leveren. 

6.6 Aan de leveringsplicht van Witteveen Menstore zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden. 

6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten (alsmede het risico van beschadiging en teloorgang van de zending) geheel voor rekening van de consument. 

6.8 Aangeboden producten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld. Echter kn het voorkomen dat er kleur-,type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid. 

6.9 Gevolgschade is nooit de verantwoordelijkheid van Witteveen Menstore Arnhem.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al het geen hij/zij schuldig is aan Witteveen Menstore op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8: Ruilen/retourneren van producten
8.1 Wij doen er alles aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product. 
8.2 De consument zal tijdens deze termijn zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Inden de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Witteveen Menstore retourneren.
8.3 Witteveen Menstore accepteert geen ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen. 
8.4 De consument heeft zelf de keuze welke pakketdienst hij/zij gebruikt voor het retourpakket. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor rekening van de consument.
8.5 Heeft de consument verzendkosten betaald en stuurt de consument de gehele bestelling retour; dan heeft de consument recht op teruggave van deze verzendkosten.
8.6 Heeft de consument verzendkosten betaald en stuurt de consument de gehele bestelling retour; dan heeft de consument recht op teruggave van deze verzendkosten.
8.7 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending stort Witteveen Menstore binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.
Artikel 9: Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling

9.1 Witteveen Menstore doet er alles aan om perfecte producten te leveren. Mocht de consument gebleken gebreken zien, dient de consument dit zo snel mogelijk te melden. Dit dient gemeld te worden aan anil@witteveen.store. 

9.2 Indien de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd, vervalt de garantie. 

9.3 Witteveen Menstore streeft ernaar om de klacht zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te ossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren exact te worden gevolgd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Witteveen Menstore, van personeel en/of producten van Witteveen Menstore voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Witteveen Menstore aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.


10.2 Witteveen Menstore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Witteveen Menstore.


10.3 Iedere aansprakelijkheid van Witteveen Menstore jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Witteveen Menstore verschuldigd is.


10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Witteveen Menstore, dan wel tussen Witteveen Menstore en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Witteveen Menstore, is Witteveen Menstore niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Witteveen Menstore.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Witteveen Menstore heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Witteveen Menstore gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Witteveen Menstore kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: 

Op alle rechten, bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en verplichtingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Witteveen Menstore en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen en/of opmerkingen

Zijn er na het lezen van de voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen, kunt u contact opnemen met ons. Dit graag via Anil@witteveen.store.